Şartlar & Koşullar

1-TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan ekleri, zemzemgiyim.com ile internet sitesine üye olacak kullanıcı arasında, üyelik esnasında onaylanması suretiyle kurulmaktadır.

Siteye üye olacak kullanıcı, işbu sözleşme içeriğinin tamamı, üyelik sırasında okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan etmektedir.

2-TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Site: www.zemzemgiyim.com, isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ve mobil ortam dahil tüm mecralarda aktif olan web sitesini ifade eder.

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Üye'lere yönelik olarak satışa arz eden üyeyi ifade eder.

Ürün: Site üzerinden Satıcı tarafından satışa sunulan tüm mal/hizmetlere verilen ismi ifade eder.

Üye: Site'den Ürün alımı ve/veya satımı yapmak üzere Site'ye üye olarak, Site'nin sunduğu hizmetlerden faydalanmak isteyen, gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Üye Adı: Üye'lerin Site hizmetlerinden faydalandıkları sırada kullandıkları üye kimlik adını (rumuz) ifade eder.

Üye İtibarı: Üye'ler arasında yapılan işlemler ve ticaret nedeniyle diğer Üye'lerin bilgi ve fikir sahibi olabilmeleri için Üye'ler tarafından oluşturulan yorum ve değerlendirmeleri ifade eder.

Şifre: Site'ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi ve Site'nin talep ettiği herhangi bir aşamada kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan grubu ifade eder.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1- İşbu sözleşmenin konusunu, kullanıcıların Site'ye üye olması, Site'de üyelere sunulan hizmetler, üyelerin site tarafından sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla şart ve koşulların tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2- zemzemgiyim.com Üyelik Sözleşmesi, ekleri, site içerisinde üyelik, kullanım ve sunulan hizmetlere ilişkin yapılan açıklamalar ile bildirimlerin tamamı işbu sözleşmenin kapsamını oluşturmaktadır.

3.3- zemzemgiyim.com Üyelik Sözleşmesi'nin kabulü; Üye'lerin, Site içerisinde yer alan diğer tüm açıklama ve beyanlara uygun hareket edeceğinin kabulü anlamına gelmektedir. zemzemgiyim.com, Site'de yapılacak işlemlere/hizmetlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın Site'de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3.4- zemzemgiyim.com, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. zemzemgiyim.com, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. 

zemzemgiyim.com, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

4- ÜYELİK VE HİZMETİN KAPSAM VE KOŞULLARI:

4.1- Site 'ye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

4.2- İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereğince kullanıcının üyelikten uzaklaştırılmış olması, yeniden üye olmasına engeldir. Bu durumun tespiti halinde Üyelik, zemzemgiyim.com tarafından derhal sonlandırılır.

4.3- Site 'ye üyelik, kullanıcı tarafından Site'nin ilgili bölümünde yer alan üyelik bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ile tamamlanmaktadır.

4.4- Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan zemzemgiyim.com’un Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

İşbu üyelik sözleşmesinde tanımlanan Zemzem Giyim Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, zemzemgiyim.com’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla zemzemgiyim.com’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Sanalpazar.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

5- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1- Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde zemzemgiyim.com Üyelik Sözleşmesi'ne, Site 'de yer alan diğer düzenlemelere, yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, Site tarafından sunulan hizmetleri yalnızca hukuka uygun amaçlarla kullanacağını, özellikle TKHK 'nın mesafeli satış işlemleri ve reklam hukukunun Satıcı veya Alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla toplu tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette bulunmayacağı gibi yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.

5.1.2- Üye, Site'ye üye olurken iletmiş olduğu her türlü bilgi ve içeriğin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. zemzemgiyim.com, zemzemgiyim.com çalışanlarının ve yöneticilerinin; Üye 'lerin iletmiş oldukları ve/veya değiştirmiş oldukları bilgi ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırma, inceleme ve taahhüt etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığı gibi bu bilgilerin yanlış/hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

5.1.4- Üye tarafından, Site hizmetlerinden faydalanabilmek amacıyla mobil ortamda yapmış oldukları işlemler dahil, kullanmakta oldukları üyelik bilgileri, şifre ve kişisel bilgileri dahil, tüm sistem erişim araçlarının kullanılması, saklanması, korunması, güvenliği yalnızca Üye'nin sorumluluğundadır. Sistem erişim araçlarına üçüncü şahıslar tarafından ulaşılması ve/veya kullanılması, aktarılması, üyeler tarafından kullanılan cihazların çalınması, kaybolması ve/veya el değiştirmesi gibi durumlar nedeniyle, Üye'nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlardan zemzemgiyim.com sorumlu değildir.

5.1.7- Üye, Site üzerinden satışa sunulan ürünlerin alış ve satışı ile ilgili Zemzem Giyim'in barındırdığı tüm süreçleri doğru ve eksiksiz şekilde kullanmayı kabul ve beyan eder.

5.1.9- Üye, kendi üyeliği ile ilişkili olduğu başka üyelikler arasında Zemzem Giyim sistemini kullanarak para transferi sağlamaya yönelik işlem yapmayacağını ve Zemzem Giyim sistemini amacına uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. zemzemgiyim.com denetim birimince bu yönde bir şüphe uyanması durumunda Site, satışa ilişkin fiziksel kanıt niteliğinde olabilecek bilgi ve belgeleri üyeden talep etme hakkına sahip olmakla birlikte, Üye, zemzemgiyim.com'un bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

5.1.10- Üye'ler, Site'de tanımlamış oldukları kişisel bilgilerin tamamının (ürün, üye, trafik bilgileri, mesaj kayıtları, IP bilgileri vb.) zemzemgiyim.com tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği saklanacağını kabul ve beyan eder. Üye, gerek yürürlükteki mevzuat hükümleri, gerek zemzemgiyim.com Gizlilik Politikası'nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda, diğer üyelerin ve/veya üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumunda, kendisine ait gizli/ticari/özel bilgilerin, zemzemgiyim.com tarafından resmi makamlara ve/veya hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Üye, bu nedenle,zemzemgiyim.com'dan hiçbir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.11- Üyelerin, siteye üye olurken belirlemiş oldukları “üye adı” ve “dükkan adı” işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine tabidir. Üyeler, gerek “üye adı” gerek “dükkan adı” belirlerken üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ve ticari ünvanlarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Aksi bir durumun tespit edilmesi halinde zemzemgiyim.com, Üye'den bu bilgilerin düzeltilmesini talep edebileceği gibi, üyenin üyeliğini askıya alma ve üye dükkanını kapatma hakkına sahiptir.

5.1.12-zemzemgiyim.com tarafından gerçekleştirilen kampanya, çekilişlere katılım amacıyla Üye tarafından Site'nin ilgili bölümüne eklemiş olduğu üye bilgileri, zemzemgiyim.com tarafından ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir. Üye, bu nedenle zemzemgiyim.com'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

5.1.13- zemzemgiyim.com, üyelerine tanıtım ve bilgilendirme niteliği taşıyan içerikler gönderebilir. Üye, bu sözleşme ile zemzemgiyim.com tarafından her türlü mecradan kendilerine içerik/mesaj gönderimine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Üye, site içinde sunulan olanakları kullanarak gönderimi durdurma hakkına sahiptir.

5.1.14- Üye'lerin kendi aralarında gerçekleştirdiği yazışmalara erişilebilme süresi zemzemgiyim.com tarafından belirlenmekte olup, zemzemgiyim.com, mesaj kayıt süresini belirli bir tarih aralığı ile sınırlandırabilir. Üye'lerin talep etmesi halinde bu mesaj kayıtları kendilerine ulaştırılır. 5651 sayılı Yasa'da belirlenen süreler saklıdır.

5.1.15- zemzemgiyim.com Üyelik Sözleşmesi'ndeki hak ve yükümlülüklerin kısmen ve/veya tamamen devri, zemzemgiyim.com'un yazılı onayına tabidir. Sanalpazar.com tarafından yazılı onay verilmeksizin yapılan aksi yöndeki işlemler geçersizdir.

5.1.16- Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, zemzemgiyim.com'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

5.2- ALICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1- Alıcı, Açık Artırma ve Hemen Al seçenekleri ile Satıcı tarafından satışa sunulan ürünleri satın almaya, teklif vermeye ve iptal etmeye ilişkin Satıcı tarafından belirlenen ürün detay sayfasında yer alan satış şartlarının geçerli olacağını ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.2- Alıcı, zemzemgiyim.com Kampanya, Benzersiz Teklif ve bunlarla sınırlı olmamak üzere zemzemgiyim.com tarafından belirlenen kampanya ve teklif seçenekleri ile satışa sunulan ürünleri satın almaya, teklif vermeye ve iptal etmeye ilişkin zemzemgiyim.com tarafından belirlenen kuralların geçerli olacağını ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3- Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı ürün bedellerini Zemzem Giyim sistemi dahilinde zemzemgiyim.com tarafından belirlenen Havuz Hesap'a ödemeyi ve Zemzem Giyim süreçleri tamamlanana kadar ürün bedelinin Site tarafından bloke edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.4- Açık artırma türündeki satışlarda ürünü almaya hak kazanan Alıcı, bu hakkı kazandığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde zemzemgiyim.com tarafından belirlenen ödeme seçeneklerini kullanarak ürün bedelini Havuz Hesap'a aktarmakla yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme yapılmaması halinde bir defaya mahsus olarak kendisine 24 saat ek ödeme süresi tanınacaktır. Alıcı, bu ek süre içerisinde de ödeme yapılmaması halinde ürün alma hakkını kaybedeceğini kabul ve beyan eder. Açık artırma türündeki satışlarda, Satıcı tarafından ‘Son Şans' özelliği aktif edilmiş ise kazanan Alıcı'nın ödeme süresi, bu hakkı kazandığı tarihten itibaren 1 saattir. Bu süre içerisinde Alıcı, ödeme yapmaması durumunda, ürünü alma hakkından vazgeçmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.5- Alıcı, Satıcı'nın ürüne ait kargo bilgilerini Site'ye girdiği tarihten itibaren 3 iş günü +24 saat içerisinde, ürünü teslim alıp Havuz Hesap'taki ürün bedelinin KDV dahil hizmet komisyonu kesildikten ve alıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinde ürün bedeli aktarımı için belirlenen koşullar yerine getirildikten sonra Satıcı'ya aktarılması için onay vereceğini veya ürünü iade ederek ürün bedeli iadesi için Site'ye bildirimde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Havuz Hesabı'nda bu süre zarfında bulunan satış bedeli, zemzemgiyim.com tarafından Alıcı adına herhangi bir tasarruf amacıyla kullanılmayacaktır. Kredi kartı ile taksitlendirilerek yapılan ödemeler ve Banka Kartı/Havale/EFT/Posta Çeki ile yapılan ödemelere ilişkin iadeler ve iadenin şekli, banka veya finans kuruluşları tarafından belirlendiğinden Alıcı, yapılan iadelerde geri ödemelerin şekli konusunda zemzemgiyim.com'un herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.6- Ürüne ait kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, Site tarafından Alıcı'ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın teslimi ile ilgili olarak zemzemgiyim.com hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacak olup, Alıcı teslimat üzerine kargoyu teslim aldığını ve onayladığını Site'nin ilgili bölümünde teyit eder veya kendisine kargo bildiriminin yapılmasından itibaren 3 iş günü +24 saat içerisinde ilgili bölümde hiçbir giriş işleminde bulunmaz ise teslimat yapılmış sayılacağından bankada muhafaza olunan Ürün bedeli zemzemgiyim.com tarafından Satıcı'ya aktarılacaktır.

5.2.7- Ürüne ilişkin onay verilmiş olsa dahi, gönderi bilgileri ve/veya teslimata ilişkin hatalı/eksik bilgilerin sisteme yüklenmesi veya Alıcı haricinde üçüncü bir kişiye teslimat yapıldığının tespit edilmesi halinde; ürün bedeli, işlem güvenliği nedeniyle Alıcı 'dan teyit alınmak koşulu ile Satıcı 'ya aktarılabilir. Ayrıca zemzemgiyim.com, işlem güvenliği nedeniyle üyelerden, ürün faturası, kargo teslim belgesi, satış sözleşmesi, yazılı satıcı beyanı, yazılı alıcı beyanı, ürünün türüne göre, imei numarası, ürün kodu, üretim tarih ve seri numarası, vb. talep edebilir. zemzemgiyim.com tarafından yapılan bu kontrollerin süresi 3 iş günü +24 saat olarak belirlenen bekleme süresine katılmaz.

5.2.8- Alıcı'nın, satın almış olduğu ürünü herhangi bir nedenle iade etmek üzere sistem üzerinden iade seçeneğini kullanarak Satıcı'ya göndermesi durumunda, zemzemgiyim.com Havuz Hesap‘da bulunan ürün bedeli, Satıcı tarafından Ürün'ün iade alındığının Sanalpazar.com'a bildirilmesi ve tespit edilmesi neticesinde Alıcı'ya ait hesaba iade edilecektir.

5.2.9- Satıcı'nın, Site üzerinden gerçekleşen alım-satım işlemi dahilinde herhangi bir sebeple, ürünü satmaktan ve/veya teslim etmekten vazgeçmesi durumunda Alıcı, zemzemgiyim.com'un bu vazgeçme nedeniyle herhangi bir sorumluluğunun ve yükümlülüğünün bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Alıcı, satın almaya çalıştığı ürün veya muadilinin zemzemgiyim.com'dan tedarikini veya herhangi bir tazminat ödenmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.10- Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım ilişkisinde zemzemgiyim.com'un bu satım ilişkisinin tarafı olmadığını, satım ilişkisi ve satım konusu ürüne ilişkin herhangi taahhüt ve yükümlülükte bulunmadığını, herhangi bir güvence vermediğini, Zemzem Giyim'in gerek Ön Bilgilendirme Formu, gerek Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin tarafı olmadığını, satım konusu ürüne ilişkin tüm taleplerin tek muhatabının Satıcı olduğunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik kapsamında satıcı, sağlayıcı, bayi, acente, üretici, ithalatçı, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her nam altında olursa olsun hiçbir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.2.11- Alıcı, Site'den ürün satın almak istediği takdirde, Alıcı olarak teklif edeceği en son fiyatla bağlıdır ve alım-satım işlemi tamamlanan ürünü kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde kaçınamaz. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün Site'de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde zemzemgiyim.com tarafından olumsuz değerlendirmeye tabi tutulabilir ve/veya üyeliği feshedilebilir.

5.3- SATICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.3.1- Satıcı, satışa arz edeceği malın/ürünün/hizmetin tercih ettiği satış seçeneği opsiyonlarına göre Hemen Al ve/veya Açık Artırmalı Satış opsiyonunda başlangıç fiyatını, artış tutarını, satış ilan süresini, satılacak adedi, satış ilanında belirtilen malın/ürünün/hizmetin hangi bölümde listeleneceği ve listeleme seçeneklerini ve ilgili tüm diğer bilgileri satış ilanı giriş formunda bildirir. Satıcı, Ürün'ü zemzemgiyim.com'un satış red hakkı tanıdığı haller dışında, tercih etmiş olduğu satış seçenekleri dahilinde satmaktan ve Alıcı'ya teslim etmekten kaçınamayacağı gibi bu satış seçeneklerinden hariç bir edim veya bedel hariç herhangi bir bedel/ücret de talep edemez. Aksi takdirde, zemzemgiyim.com tarafından gerek maddi gerek sistem üzerinden uygulanacak cezai yaptırımları kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Satış ilanı giriş formunda belirtilen satış seçeneklerine aykırı nitelik taşıyan ürün açıklamaları düzenleyemez. Aksi takdirde bu açıklamalar geçersiz sayılacaktır.

5.3.2- Satıcı, satmış olduğu ürünlerin, yürürlükteki mevzuata ve işbu üyelik sözleşmesi ve eklerine uygun olduğunu, ürünü, süresi içerisinde, hasarsız, ayıpsız olarak Alıcı'ya göndereceğini, teslimini sağlamakla yükümlü olduğunu, ürünün satışının, mülkiyetinin ve ilgili diğer tüm haklarının devri ile ilgili yükümlülüklerin yalnızca kendisine ait olduğunu, ürünlerin daha önce üreticisi, yetkili satıcısı tarafından piyasaya arz edilmiş olduğunu; ürünün satışa sunulması/satışı/dağıtılması fiillerinin yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırılık teşkil etmesi nedeniyle doğacak her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olduğunu, ürünlerin satış ve devrinde hukuka aykırılık bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.3- Satıcı, açık artırmalı satışlarda Ürün'lerini zemzemgiyim.com tarafından belirlenen açık artırmalı satış kurallarına uygun olarak satışa arz edeceğini ve bu kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, açık artırmanın teknik nedenlerle devam etmemesi ve/veya iptal edilmesi durumunda, zemzemgiyim.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.4- Satıcı, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelere uygun davranacağını, herhangi bir hükme aykırı davranması nedeniyle zemzemgiyim.com'un zarara uğraması durumunda ve/veya ilgili finans kuruluşlarınca Alıcı'nın yaptığı ödemenin Satıcı'ya aktarılmasından önce zemzemgiyim.com'a ödenmemesi veya herhangi bir sebeple iptali; Alıcı'nın yaptığı ödemenin Satıcı'ya aktarılmasından sonra Havuz Hesabından geri çekilmesi hallerinde, Alıcı'nın yaptığı ödeme nedeniyle ortaya çıkan tüm zararı derhal karşılayacağını, zemzemgiyim.com Havuz Hesabı'nda parası bulunması durumunda, Sanalpazar.com tarafından herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın ortaya çıkan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.5- Satıcı'nın, işbu zemzemgiyim.com Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alıcı ve diğer hak sahipleri tarafından ileri sürülen tüm dava ve talepler nedeniyle doğacak hak ve alacaklar ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını zemzemgiyim.com'un Satıcı'ya rücu hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.6- Site üzerinde gerçekleşmekte olan ürün satış işleminin herhangi bir aşamasında Alıcı tarafından Ürün alımından vazgeçilmesi durumunda Satıcı, zemzemgiyim.com'un bu durumdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.7- Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün'ün ithali nedeniyle doğacak her türlü vergi, ceza, sair yükümlülük ile faizlerinden doğacak tüm sorumluluk satıcıya ait olacaktır.

5.3.8- Ürünü satışa arz eden Satıcı, kendisine ait ürünün Site üzerinden satılması için zemzemgiyim.com tarafından sağlanan işbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak, satışı yapılan ürünün satış bedeli üzerinden hesaplanmak üzere Site'nin ilgili bölümlerinde belirtilen hizmet bedelini/komisyonunu/iptal bedelini, KDV dahil ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Hizmet bedeli / komisyon oranları, ürün gönderim şekline göre değişiklik gösterebilir. İşbu hizmet bedeli, ürün satım bedelinin Satıcı' ya transfer edilmesi aşamasında doğrudan tenzil olunmak sureti ile tahsil olunabileceği gibi zemzemgiyim.com tarafından belirlenen koşulların oluşması halinde, sonraki satışlarından da tahsil olunabilir.

5.3.9- Satıcı, satışa sunmuş olduğu ürünlerin; ürün adedini, açıklamalarını ve diğer tüm özelliklerini/niteliklerini, doğru ve eksiksiz olarak Site'de ilan etmekle yükümlü olduğu gibi ürünlere yönelik, ürün satışına ve teslimine etki edebilecek bütün değişiklikleri / güncellemeleri de tam ve eksiksiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ürün satışının gerçekleştiği anda, Satıcı tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemiş olduğunun ürün satış işleminin gerçekleşmesinin ardından tarafımızca tespit edilmesi ve/veya alıcı üye tarafından ürün satışının bu nedenlerle iptal edilmesi halinde zemzemgiyim.com, iptal bedeli alma hakkına sahiptir. zemzemgiyim.com, bu bedeli, Satıcı'nın mevcut ya da sonraki alacaklarından, belirlediği herhangi bir dönemde mahsup etme hakkına sahiptir.

5.3.10- Satıcı, Alıcı'nın kazandığı ‘Açık Artırma' türündeki ya da ‘Hemen Al' özellikli ürünün bedelini Havuz Hesap'a ödemesi ya da açık artırma türündeki ürüne en yüksek teklif vermesi halinde Alıcı'nın ürünü almaya hak kazandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı'nın, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi veya ürün bedelini Havuz Hesap'a yatırmaması halinde Satıcı, kendi iradesi ile ürünü, en yüksek teklifi veren ikinci üyeye teklif etme hakkına sahiptir.

5.3.11- Satıcı, satışını yaptıkları Ürün'lerin Alıcı'ya tesliminden önce 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik' hükümlerine göre taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcı'ya teslim etmekle yükümlüdür.

İşbu Üyelik sözleşmesi, 01.01.2016 tarihinde Site'de kayıt olan ve bu tarihten sonra kayıt olacak tüm üyeler açısından geçerlilik kazanmaktadır.

Zemzem Giyim © 2024 Powered By 3MTechnology